Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu tarafından hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : http://www.tgasdf.gov.tr/

Telefon Numarası : (0312) 311 26 83

E-Posta Adresi : tgasdf@tgasdf.gov.tr

Adres : Anıttepe, Gençlik Cd. No:5 D:5, 06570 Çankaya/Ankara

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Federasyona ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden tarafımıza başvuru yapan kişinin kimlik bilgilerini, iletişim için adres ve gerekli diğer bilgilerini teyit etmek ve/veya kaydetmek,
 • Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Ana Statüsü, İdari Talimatlar, Yarışma Kuralları ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, tescil, vize, yarış, yarışma ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde kullanma;
 • Antrenör, Hakem, Sporcu, Kulüp, Takım, İdareci, Gözetmen, Üst Düzey Görevli, Veli, Vasi, Temsilci, Spor Elemanı, Üye, Kurul Üyesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, fotoğraf, görüntü, ses ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek;
 • Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için,
 • Kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, reklam faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Kurumumuzun kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin
  sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve
  hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Kurumumuzun çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
  Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyon ve etkinliklere katılım
  sağlanması amacıyla işlenecektir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kurumumuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve
benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz
elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kurumumuz tarafından temin edilen ve
saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,
manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş
süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli
tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir
süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.
Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri
ile Kurumumuzun veri akışlarından çıkarılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 6698 sayılı KVKK, 3289 Sayılı Kanun ve diğer
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere
Federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; ulusal ve uluslararası spor otoriteleri, veri
talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler; Federasyon Başkanı,
Federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve
Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar ile komisyonlar Federasyon yasal temsilcileri,
Federasyon İl Temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği
yürütülen kişi ile kurum ve kuruluşlar, sponsorlar ve ile paylaşım gerekliliği Federasyon
tarafından tespit edilmiş diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülükler nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve
diğer kamu kurumları ile de kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki
önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma
politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen
ihlallerden kurumumuz sorumlu değildir.

 1. İlgili Kişinin Hakları
 • Kurum bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki
 • haklara sahiptirler:
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.